Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności Serwisu Wspólnicy.pl


Polityka ochrony prywatności określa zasady ochrony przez Serwis Wspólnicy.pl (dalej jako „Serwis” lub „Wspólnicy.pl”) danych osobowych oraz innych danych przetwarzanych przez Serwis, a także zasady udostępniania, modyfikacji i usuwania tych danych.

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Serwis Wspólnicy.pl podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Serwis Wspólnicy.pl dokłada wszelkich starań, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Serwis.
 3. Połączenie z Serwisem Wspólnicy.pl jest szyfrowane z użyciem protokołu SSL. Dodatkowo Portal chroni przetwarzane dane przed nieupoważnionym dostępem oraz nie udostępnia danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody posiadacza danych.
 4. Dostęp pracowników Serwisu do przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, koniecznego, do właściwego zarządzania Serwisem.
 5. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych osobowych i został zarejestrowany 30.09.12013r.
 6. Administratorem danych jest spółka pod firmą Genesis Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-319), ul. Śląska 21 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442753, NIP 5862280106, REGON 22179372. 
 7. Serwis ma prawo zbierać dane obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, data urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres e-mail Użytkownika. Poza danymi osobowymi Użytkownika, Serwis przetwarza również dane biznesowe. Niepodanie wymaganych danych może skutkować odmową rejestracji w Serwisie lub odmową realizacji konkretnej transakcji.
 8. Dane przetwarzane przez Wspólnicy.pl są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Użytkownicy są świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą korzystanie z usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych oraz ich sprostowania lub modyfikacji. Aby wykonać to prawo Użytkownik powinien wysłać prośbę o zmianę lub usunięcie danych do Administratora.
 9. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dane Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Na żądanie Użytkownika, przesłane do Administratora, jego profil oraz dane osobowe mogą zostać usunięte z Serwisu. Wspólnicy.pl może jednak odmówić usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem oraz w przypadku, gdy Użytkownik nie uregulował swych zobowiązań zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu lub swym zachowaniem naruszył przepisy Regulaminu, a dane te są niezbędne do wyjaśnienia sprawy.
 11. Dane o Użytkowniku, dostępne dla każdego Użytkownika Serwisu obejmują adres e-mail Użytkownika stanowiący jego login.
 12. Ze względu na specyfikę Serwisu, dla jego Użytkowników ważne mogą być też inne dane o niektórych Użytkownikach, takie jak np. wykształcenie czy doświadczenie biznesowe. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Użytkownika, jego pozostałe dane mogą zostać ujawnione innym Użytkownikom. Użytkownik, którego dane miałyby ulec udostępnieniu otrzyma wiadomość z informacją jakiego rodzaju dane chcą poznać Użytkownicy, oraz którzy Użytkownicy chcą je poznać.
 13. Serwis Wspólnicy.pl korzysta z tzw. plików „cookies” (niewielkich plików instalujących się na twardym dysku komputera). Pliki te są używane w celach dostosowania portalu do potrzeb Użytkowników oraz celach statystycznych. Użytkownik może zablokować dostęp plików „cookies” poprzez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, może to jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Większość plików „cookies” jest usuwana z twardego dysku komputera automatycznie, po wylogowaniu się z Serwisu.
 14. Serwis Wspólnicy.pl zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, w celu diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzenia danych statystycznych, administrowania i udoskonalania Serwisu.
 15. Serwis Wspólnicy.pl zastrzega sobie możliwość sporadycznego wysyłania do Użytkowników ankiet dotyczących funkcjonowania Serwisu, w celu poprawienia swych usług. Wypełnianie ankiet nie będzie obowiązkowe.
 16. Dostęp do Konta w Serwisie zabezpiecza hasło. Aby prawidłowo spełniało swą funkcję ochronną powinno ono składać się z minimum 8 znaków różnego rodzaju (liczb, liter i znaków specjalnych). Użytkownik powinien zachować swe hasło w tajemnicy. Serwis nie odpowiada za szkody wyrządzone Użytkownikowi, powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika swego hasła do Konta osobom trzecim.
 17. Akceptacja Polityki ochrony prywatności jest koniecznym warunkiem utworzenia Konta w Serwisie Wspólnicy.pl
 18. Serwis Wspólnicy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności. Wersją obowiązującą Polityki Ochrony Prywatności, jest zawsze wersja udostępniona za pośrednictwem Serwisu na stronie "Polityka prywatności".