Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WSPÓLNICY.PL

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa:
 1. zasady przeprowadzania Transakcji za pośrednictwem Serwisu Wspólnicy.pl
 2. zasady świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 1. Serwis internetowy Wspólnicy.pl jest serwisem o charakterze crowdfundingowym służącym Pomysłodawcom jako narzędzie pomocy w pozyskaniu dofinansowania dla przedsięwzięć gospodarczych lub społecznych, przy jednoczesnym umożliwieniu Wspólnikom osiągania zysków z tytułu przysługujących im, a nabytych za pośrednictwem Serwisu tytułów uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
 2. W ramach Serwisu Administrator świadczy usługi pośrednictwa w transakcjach przystąpienia do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia nowoutworzonych udziałów w tych spółkach, a także pozostałe usługi określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi na rzecz Inwestorów (Wspólników) związane z zawarciem Transakcji świadczone są nieodpłatnie. Pozostałe usługi podlegają opłatom, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
 5. Aby korzystać z Usług świadczonych przez Serwis, Użytkownicy muszą zarejestrować się w Serwisie.
 6. Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w treści niniejszego Regulaminu Administrator i Użytkownicy porozumiewają się za pomocą poczty e-mail. Adres e-mail Administratora wskazany jest w Serwisie i jest on następujący: kontakt@wspolnicy.pl. Adres Użytkownika podawany jest przy rejestracji (stanowi jego login).
 7. Przed rejestracją konieczna jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad Polityki Prywatności.

§2 Definicje

 1. Administrator - spółka pod firmą Genesis Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-319), ul. Śląska 21 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442753, NIP 5862280106, REGON 221793720, której przysługują prawa do Serwisu.
 2. Centrum Wsparcia Klienta - infolinia dlaosób przeglądających (wyświetlających) zawartość Serwisu oraz Użytkowników Serwisu dostępna przez 7 dni w tygodniu w godzinachod 8 do 16 pod numerem telefonu 58 781 84 77. Wszelkich zgłoszeń poza wskazanymi w zdaniu poprzednim godzinami należy dokonywać w formie wiadomości email wysłanej na adres pomoc@wspolnicy.pl, Administrator w takim przypadku skontaktuje się z Użytkownikiem najdalej następnego dnia roboczego w godzinach od 8 do 16.
 3. Dane profilowe - wszelkie informacje zamieszczane przez Użytkowników na swych Kontach;
 4. Inwestor - Użytkownik, który zawarł Umowę jako przystępujący do Spółki Pomysłodawcy;
 5. Konto - strzeżony hasłem profil internetowy założony w Serwisie przez Użytkownika (lub w Serwisie Wspólnyprojekt.pl, w oparciu o dane którego założono następnie Konto w Serwisie) będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są Dane profilowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu;
 6. Operator Usług Finansowych - w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności: a. Płatność przelewem - bank prowadzący rachunek bankowy Użytkownika, z którego to rachunku zasila on Portfel, obsługujący przelew, b. Płatność poprzez serwis tpay.com (dawniej transferuj.pl) - Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357;
 7. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników, Inwestorów i Wspólników, znajdujący się pod adresem http://www.wspolnicy.pl/pl/doc/polityka_prywatnosci;
 8. Pomysłodawca (Spółka Pomysłodawcy) - Użytkownik będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością korzystającą z Serwisu poprzez zamieszczenie w nim swego Prospektu i realizowanie Transakcji;
 9. Portfel - wirtualne konto Wspomagającego, gdzie deponowane są środki pieniężne;
 10. Prospekt - składana za pośrednictwem Serwisu publiczna oferta nabycia udziałów w kapitale zakładowym Pomysłodawcy zawierająca opis projektu gospodarczego lub społecznego, którego realizację ma obowiązek przeprowadzić Pomysłodawca z wykorzystaniem środków zgromadzonych w wyniku wpłat na kapitał zakładowy Pomysłodawcy dokonywanych przez Inwestorów w wykonaniu Umowy;
 11. Serwis - serwis internetowy o charakterze crowdfundingowym prowadzony w domenie Wspólnicy.pl, w ramach którego organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, do którego prawa przysługują Administratorowi;
 12. Serwis Wspólnyprojekt.pl - serwis internetowy o charakterze crowdfundingowym prowadzony w domenie Wspólnyprojekt.pl, do którego prawa przysługują spółce pod firmą Genesis Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-319), ul. Śląska 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442753, NIP 5862280106, REGON 221793720;
 13. Test Wiedzy - przygotowany przez Administratora quiz dla Użytkowników Serwisu umożliwiający pozyskanie i zweryfikowanie podstawowych informacji dotyczących crowdfundingu, obejmowania udziałów w spółkach z o.o. oraz uczestniczenia w tych spółkach;
 14. Transakcja - przystąpienie przez Użytkownika do spółki Pomysłodawcy i objęcie przez niego udziałów w kapitale zakładowym Pomysłodawcy, realizowane w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty zawartej w Prospekcie, na warunkach określonych w Umowie;
 15. Umowa - zawierana pomiędzy Inwestorem a Pomysłodawcą umowa przedwstępna przystąpienia do spółki Pomysłodawcy oraz objęcia udziałów w kapitale zakładowym Pomysłodawcy albo umowa przedwstępna objęcia akcji w kapitale zakładowym Pomysłodawcy;
 16. Umowa o zachowaniu poufności - umowa zobowiązująca Użytkownika do zachowania poufności i nieujawniania informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Pomysłodawcy;
 17. Usługi - świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu usługi umożliwiające Użytkownikom i Pomysłodawcom zawieranie Transakcji;
 18. Użytkownik - osoba fizyczna, będąca obywatelem Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną o ile jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik ma prawo zarejestrować się w Serwisie Wspólnyprojekt.pl na podstawie danych z Serwisu Wspólnicy.pl po uprzedniej akceptacji postanowień regulaminów obowiązujących w Serwisie Wspólnyprojekt.pl, co umożliwia połączenie profili w obu Serwisach i uzyskanie możliwości swobodnego przechodzenia między Wspólnicy.pl oraz Wspólnyprojekt.pl;
 19. Wspólnik - Inwestor, który złożył oświadczenie o przystąpieniu do Spółki Pomysłodawcy i objęciu w niej udziałów lub akcji oraz dokonał doręczenia tego oświadczenia Administratorowi - na zasadach i w terminie określonych w niniejszym Regulaminie. 

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1.  Aby prawidłowo korzystać ze świadczonych przez Serwis Usług niezbędne jest:
  1. urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Aby w pełni korzystać ze wszystkich dostępnych w Serwisie Usług, przeglądarka internetowa Użytkownika powinna obsługiwać język programowania JavaScript oraz akceptować pliki typu „cookies”.

§4 Rejestracja w Serwisie

 

 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie osoba przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Serwisu powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego: imienia, nazwiska, adresu e-mail (loginu) oraz hasła, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu (adresu e-mail podanego przy rejestracji) i hasła.
 4. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych osobowych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronach Serwisu.
 5. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 w trakcie korzystania z usług Serwisu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętego w trakcie rejestracji loginu. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.
 6. Dane profilowe gromadzone przez Serwis mają charakter poufny, za wyjątkiem loginu Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na wgląd przez innych Użytkowników do określonych Danych profilowych zgromadzonych w ramach jego Konta (tj. imię i nazwisko, wizerunek, informacje o zawartych Transakcjach itp.). Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji dodatkowych przez Pomysłodawców może być uzależnione od uprzedniego zawarcia Umowy o zachowaniu poufności.
 7. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
  1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść niniejszego Regulaminu;
  2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych przez Użytkowników danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora Usług dostępnych w ramach Serwisu;
  4. wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych przez Użytkowników podmiotom trzecim z terenu Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej. Administrator zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych.
 8. Użytkownicy mogą posługiwać się w Serwisie dowolnymi loginami, jednak nie mogą one mieć brzmienia, które mogłoby zostać odebrane jako obraźliwe, propagujące nienawiść rasową, religijną lub jakąkolwiek dyskryminację.
 9. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

 

§5 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Zabrania się korzystania z Serwisu sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Zabrania się zamieszczania w serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści o charakterze pornograficznym, pochwalających nazizm, komunizm, propagujących przemoc, wulgarnych, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawa innych osób.
 3. Zabrania się rozsyłania za pomocą Konta przesyłek reklamowych, w tym niezamówionych informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz masowych przesyłek bezadresowych, czyli tzw. „spamowania”.
 4. Użytkownik z momentem przekazania do serwisu Danych profilowych:
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić Dane profilowe w Serwisie, w tym udostępnić je nieograniczonej liczbie osób;
  2. oświadcza, iż Dane profilowe nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając Dane profilowe w Serwisie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela Administratorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Administratora z powyższych Danych profilowych w działalności Serwisu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Administratora. Użytkownikowi z tytułu udzielenia Administratorowi powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Danych profilowych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Administratora z tego tytułu, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Administratora.
 5. Użytkownicy mogą swobodnie przeglądać treści udostępnione przez innych Użytkowników, znajdujące się w Serwisie i wymieniać się informacjami.
 6. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 7. Administrator uprawniony jest do zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli uzna jego działanie w ramach Serwisu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O fakcie zablokowania Konta Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 8. Administrator uprawniony jest do usuwania z Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O fakcie usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Danych profilowych. Serwis nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika treści będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika.
 10. Serwis, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w niniejszym Regulaminie, nie ma obowiązku sprawdzania treści zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie. W przypadku gdy którakolwiek z Danych profilowych zamieszczonych w Serwisie narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Administratora za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępna jest dana treść w ramach Serwisu oraz informując, na czym polega naruszenie.
 11. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 12. Rezygnacja z Usług Serwisu następuje poprzez usunięcie Konta. W celu usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu należy wysłać z Konta, które ma zostać usunięte, wiadomość elektroniczną do Centrum Wsparcia Klienta na adres pomoc@wspolnicy.pl wraz z podaniem preferowanego sposobu zwrotu równowartości środków zgromadzonych w Portfelu. Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez Centrum Wsparcia Klienta wiadomości z żądaniem usunięcia Konta. Konto Pomysłodawcy, Inwestora lub Wspólnika nie może zostać usunięte na ich wniosek w okresie od publikacji Prospektu na stronach Serwisu do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pomysłodawcy w KRS.
 13. W przypadku rezygnacji z Usług Serwisu lub zablokowania Konta Użytkownika z powodów wymienionych w § 5 ust. 7, środki zgromadzone w Portfelu zostaną zwrócone przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany przez Użytkownika adres, w wysokości zdeponowanej w Portfelu kwoty, bez odsetek, po potrąceniu opłaty za przelew lub przekaz w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Administratora wiadomości z informacją o preferowanej przez Użytkownika formie zwrotu środków z Portfela.

§6 Transakcja

Postanowienia ogólne

 

 1. Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności zawierać Transakcje oraz zamieszczać treści w Serwisie, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Użytkownik może uczestniczyć w Transakcji jako jedna z jej stron, tj.:
  1. Pomysłodawca lub
  2. Inwestor.
 3. Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a więc oczekiwany cel finansowy Pomysłodawcy, może przybrać dowolną wartość w przypadku Pomysłodawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (chyba, że umowa spółki wprowadza w tym zakresie ograniczenia).
 4. Prospekt w Serwisie może zamieścić jedynie Pomysłodawca, który ukończył Test Wiedzy. Podmioty o innej formie prawnej niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może skorzystać z usług Serwisu związanych z dostosowaniem formy prawnej do wymogów Serwisu. Szczegółowe warunki współpracy, w tym cena usług, w omawianym zakresie ustalane są indywidualnie po skontaktowaniu się z pracownikiem Centrum Wsparcia Klienta.
 5. Zamieszczenie Prospektu jest odpłatne – szczegółowe informacje na temat cen Usług zawiera Cennik, dostępny pod adresem: http://www.wspolnicy.pl/pl/doc/cennik 

 

Pomysłodawca będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Emisja Prospektu

 

6. Pomysłodawca, który ma zamiar zamieszczenia Prospektu w Serwisie zobowiązany jest do:
a. wprowadzenia danych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej Pomysłodawcą, tj. firmy spółki, jej numeru KRS, NIP, REGON, adresu siedziby spółki, a także ewentualnie: pozostałych danych kontaktowych (telefon, fax, adres e-mail, strona www), daty założenia spółki, branży w jakiej spółka działa i jej logotypu;
b. przesłania kopii umowy spółki będącej Pomysłodawcą wraz z wszelkimi jej zmianami.
7. Dane opisane w § 6 ust. 6 podlegają weryfikacji formalno – prawnej przez Administratora pod kątem ich prawdziwości, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami umowy Spółki Pomysłodawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Proces weryfikacyjny może potrwać do 5 dni roboczych.
8. W wyniku weryfikacji formalno-prawnej Administrator może uzależnić emisję Prospektu w Serwisie od dokonania przez Pomysłodawcę określonych zmian w umowie spółki będącej Pomysłodawcą, podjęcia dodatkowych uchwał lub od spełnienia innych przesłanek koniecznych do realizacji Transakcji w myśl obwiązujących przepisów prawa, zapisów umowy Spółki Pomysłodawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Pomysłodawca zobowiązany jest dokonać określonych zmian samodzielnie. Pomysłodawca może skorzystać z usług Administratora w zakresie obsługi prawnej procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pomysłodawcy i dopełnienia czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Szczegółowe warunki współpracy, w tym cena usług, w omawianym zakresie ustalane są indywidualnie po skontaktowaniu się z pracownikiem Centrum Wsparcia Klienta.
9. Po zakończeniu etapu weryfikacji formalno – prawnej dokumentów z wynikiem pozytywnym Pomysłodawca otrzyma informację na podany w procesie rejestracji adres e-mail o możliwości kontynuowania procesu Emisji Prospektu. Wówczas Pomysłodawca:
a. wprowadza podstawowe dane Prospektu, na które składają się: nazwa Prospektu, opis Prospektu (branża, lokalizacja, zdjęcia);
b. podaje parametry emisji Prospektu, tj. sumę, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki (oczekiwany cel finansowy), wartość nominalną udziału, cenę emisyjną udziału, minimalną oraz maksymalną ilość udziałów jaką może objąć jeden Inwestor, ilość udziałów w spółce Pomysłodawcy utworzonych celem ich objęcia w ramach danego Prospektu oraz okres związania ofertą;
c. tworzy szczegółową prezentację Prospektu podając dane takie jak: opis celów przedsięwzięcia na zrealizowanie którego poszukuje wsparcia, genezę pomysłu, model biznesowy, opis innowacyjności pomysłu, strategię rozwoju firmy po przeprowadzeniu projektu, prognozę sprzedaży i przychodów, stopień zaawansowania przedsięwzięcia. W celu przedstawienia wskazanych okoliczności Pomysłodawca może zamieścić na stronach Serwisu filmy reklamowe, animacje, prezentacje multimedialne itp., stworzenie których może powierzyć Administratorowi, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w Cenniku;
d. dokonuje opisu Spółki Pomysłodawcy, w tym podaje historię firmy, sukcesy spółki, posiadany majątek, dane finansowe, a także podaje numer rachunku bankowego spółki;
e. podaje imiona i nazwiska (numery PESEL) lub nazwy/firmy (numery KRS, REGON) udziałowców oraz ilość posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, imiona i nazwiska (numery PESEL) oraz funkcje członków zarządu Spółki, imiona i nazwiska (numery PESEL) oraz funkcje członków rady nadzorczej/komisji rewizyjnej (o ile organ ten został w spółce utworzony)
10. W trakcie tworzenia Prospektu Pomysłodawca podaje również informacje dla potencjalnych Inwestorów, tj. opis przeznaczenia środków, harmonogram przedsięwzięcia, źródła przychodów, prognozy, politykę wypłat dywidend oraz scenariusze wyjścia z inwestycji. Administrator oferuje uproszczone narzędzie do tworzenia prognoz przez Pomysłodawców, jednakże dla zainteresowanych dedykuje ofertę profesjonalnej wyceny Spółki Pomysłodawcy, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w Cenniku.
11. Dane opisane w § 6 ust. 9 i 10 podlegają weryfikacji przez Administratora pod kątem ich prawdziwości, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami umowy Spółki Pomysłodawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Proces weryfikacyjny może potrwać do 5 dni roboczych. W przypadku braku zgody na publikacje Prospektu na stronach Serwisu Administrator podaje przyczyny braku wyrażenia zgody oraz wskazuje Pomysłodawcy warunki, po spełnieniu których nastąpi publikacja.
12. Po zakończeniu procesu weryfikacyjnego, o którym mowa w poprzednim ustępie, z wynikiem pozytywnym Administrator udostępnia Pomysłodawcy wzór uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Pomysłodawcy oraz instrukcję dotyczącą sposobu podjęcia uchwały (w zależności od przypadku zwykła forma pisemna lub forma aktu notarialnego). Po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Pomysłodawca obowiązany jest wgrać jej skan na platformie we wskazanym miejscu, a Administrator, potwierdza jej doręczenie za pośrednictwem poczty e – mail.
13. Publikacja Prospektu następuje po:
a. przesłaniu przez Pomysłodawcę skanu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Pomysłodawcy, sporządzonej według wzoru przesłanego przez Pomysłodawcę;
b. opłaceniu kosztów publikacji, określonych w Cenniku.
14. Płatność za usługi związane z emisją Prospektu następuje przelewem lub z zastosowaniem innych metod udostępnianych przez Serwis i przeprowadzana jest za pośrednictwem Operatora Usług Finansowych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.wspolnicy.pl/pl/doc/regulamin

 

Okres związania ofertą zawartą w Prospekcie

 

15. Termin związania ofertą danego Prospektu wynosi maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) dni i rozpoczyna swój bieg z dniem publikacji Prospektu na stronach internetowych Serwisu. Jeżeli w tym czasie nie zostaną objęte wszystkie udziały w kapitale zakładowym Pomysłodawcy, utworzone celem ich objęcia w ramach danego Prospektu, środki pieniężne wpłacone tytułem pokrycia wkładów na kapitał zakładowy spółki Pomysłodawcy zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia okresu związania ofertą danego Prospektu, w pełnej wysokości, do Portfela Inwestora.
16. Pomysłodawca może skorzystać z możliwości przedłużenia terminu związania ofertą o 14 (czternaście) dni, w sytuacji gdy w pierwotnie określonym terminie związania ofertą dojdzie do zawarcia Umów obejmujących 80% ogólnej liczby udziałów utworzonych celem ich objęcia w ramach danego Prospektu (tzw. dogrywka).
17. W przypadku zablokowania Konta Pomysłodawcy przez Administratora z powodów przewidzianych w § 5 ust. 7 Regulaminu środki pieniężne wpłacone tytułem pokrycia wkładów na kapitał zakładowy spółki Pomysłodawcy zostaną zwrócone Inwestorom do Portfela w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zablokowania Konta Pomysłodawcy przez Administratora. Opłaty uiszczone tytułem wynagrodzenia za Usługi nie podlegają zwrotowi.

 

Zawarcie Umowy

 

18. Warunkiem zawarcia Umowy przez Inwestora jest uprzednie ukończenie przez niego Testu Wiedzy.
19. Świadczenie usług przez Administratora związanych z zawarciem Umowy przez Inwestora nie podlega opłatom.
20. Po wyborze przez potencjalnego Inwestora interesującego go Prospektu winien on, w przypadku gdy jest osobą fizyczną, uzupełnić dane podane przy rejestracji o numer ewidencyjny PESEL, nr dowodu osobistego, adres zameldowania oraz dane kontaktowe. Inwestor nie będący osobą fizyczną uzupełnia dane podając: nazwę/firmę, numer KRS, NIP, REGON, adres siedziby wraz z adresem korespondencyjnym, dane kontaktowe, branżę w jakiej podmiot działa, a także ewentualnie opis podmiotu i jego logotyp.
21. Następnie Użytkownik mający zamiar zawrzeć Umowę jako Inwestor wskazuje liczbę udziałów jaką chciałby objąć w kapitale zakładowym Pomysłodawcy.
22. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez akceptację jej postanowień za pomocą kliknięcia przycisku „Akceptuj” pod treścią Umowy oraz dokonania wpłaty określonej kwoty na związane z danym Prospektem konto Administratora, odpowiadającej wartości i liczbie udziałów zadeklarowanych do objęcia przez Inwestora.
23. W przypadku zablokowania Konta Inwestora przez Administratora z powodów przewidzianych w §5 ust. 7 Regulaminu środki pieniężne wpłacone tytułem pokrycia wkładów na kapitał zakładowy Spółki Pomysłodawcy nie podlegają zwrotowi. W takim przypadku środki wpłacone tytułem pokrycia wkładów na kapitał zakładowy Spółki Pomysłodawcy ulegają przepadkowi na rzecz aktualnych na dzień przepadku udziałowców Pomysłodawcy (Aktualni Udziałowcy), proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w kapitale zakładowym Spółki Pomysłodawcy. O przepadku Administrator informuje niezwłocznie Pomysłodawcę, a także danego Inwestora. W takiej sytuacji Aktualni Udziałowcy zobowiązani są objąć udziały w Spółce Pomysłodawcy oferowane w ramach danego Prospektu za sumę środków podlegającą przepadkowi i wnieść te środki tytułem pokrycia swych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Pomysłodawcy. Jeżeli przepadkowi uległ wkład za jeden udział pierwszeństwo do jego objęcia przysługuje temu Aktualnemu Udziałowcowi, który posiada największą ilość udziałów w Spółce Pomysłodawcy, a w przypadku równości udziałów pierwszeństwo ocenia się według starszeństwa. Aktualni Udziałowcy zobowiązani są w terminie 14 dni od daty przesłania Pomysłodawcy przez Administratora informacji, o przepadku udziałów (udziału):
a. objąć udziały w Spółce Pomysłodawcy oferowane w ramach danego Prospektu za sumę środków podlegającą przepadkowi i wnieść wkłady tytułem pokrycia tych udziałów oraz
b. przesłać przesyłką poleconą oryginały oświadczeń o objęciu udziałów w Spółce Pomysłodawcy (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oświadczeń Administratorowi).
24. Administrator wraz z informacją o przepadku udziałów (udziału) zobowiązuje się przesłać Pomysłodawcy wzór oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce Pomysłodawcy oraz udzielić instrukcji co do procedury złożenia tego oświadczenia. Niedopełnienie przez Pomysłodawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie powoduje skutki równoznaczne z zablokowaniem konta Pomysłodawcy, które zostały określone w § 6 ust. 17.

 

Objęcie udziałów

 

25. W przypadku zawarcia Umów, przedmiotem których będą wszystkie udziały oferowane Użytkownikom w ramach danego Prospektu (Sukces Prospektu), Administrator obowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie Pomysłodawcę i Inwestorów oraz na platoformie wspólnicy.pl udostępnić Inwestorom wzór oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Pomysłodawcy i objęciu w niej udziałów (dostępne po zalogowaniu się do profilu Użytkownika).
26. W terminie 14 dni od daty wysłania informacji oraz wzoru oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 25 Inwestor zobowiązany jest udać się do notariusza celem sporządzenia - według dostarczonego przez Administratora wzoru - oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Pomysłodawcy i objęciu udziałów w tej spółce w formie aktu notarialnego, a następnie przesłać niniejsze oświadczenie przesyłką poleconą na adres Administratora. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oświadczenia Administratorowi. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Inwestor.
27. Terminowe doręczenie przez Inwestora prawidłowego (zgodnego z wzorem dostarczanym przez Administratora) i sporządzonego we właściwej formie oświadczenia o przystąpieniu do Spółki Pomysłodawcy i objęciu udziałów w tej Spółce wywołuje skutek w postaci zawarcia przez Inwestora umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze przystąpienia do Spółki Pomysłodawcy.
28. Administrator zawiadamia Pomysłodawcę oraz Inwestorów o terminowym doręczeniu oświadczeń o przystąpieniu do Spółki Pomysłodawcy i objęciu udziałów w tej Spółce.
29. W przypadku niedopełnienia przez Inwestora obowiązku przewidzianego w § 6 ust. 26, środki pieniężne wpłacone tytułem pokrycia wkładów na kapitał zakładowy Spółki Pomysłodawcy ulegają przepadkowi na rzecz Administratora. O przepadku Administrator informuje niezwłocznie Pomysłodawcę, a także danego Inwestora za pośrednictwem poczty e – mail.
30. W takim przypadku aktualni na dzień przepadku udziałowcy Pomysłodawcy (Aktualni Udziałowcy), zobowiązani są do objęcia udziałów, za które wkłady uległy przepadkowi, proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w kapitale zakładowym Spółki Pomysłodawcy oraz do wniesienia wkładów na pokrycie tych udziałów. Jeżeli przepadkowi uległ wkład za jeden udział pierwszeństwo do jego objęcia przysługuje temu Aktualnemu Udziałowcowi, który posiada największą ilość udziałów w Spółce Pomysłodawcy, a w przypadku równości udziałów pierwszeństwo ocenia się według starszeństwa. Aktualni Udziałowcy zobowiązani są w terminie 14 dni od daty przesłania przez Administratora informacji, o przepadku udziałów (udziału):
a. objąć udziały w Spółce Pomysłodawcy oferowane w ramach danego Prospektu za sumę Żetonów podlegającą przepadkowi i wnieść wkłady tytułem pokrycia tych udziałów oraz
b. przesłać przesyłką poleconą oryginały oświadczeń o objęciu udziałów w Spółce Pomysłodawcy (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia oświadczeń Administratorowi).
31. Administrator wraz z informacją, o której mowa w zdaniu drugim poprzedniego ustępu zobowiązuje się przesłać Pomysłodawcy wzór oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce Pomysłodawcy oraz udzielić instrukcji co do procedury złożenia tego oświadczenia. Niedopełnienie przez Pomysłodawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie powoduje skutki równoznaczne z zablokowaniem konta Pomysłodawcy, które zostały określone w § 6 ust. 17.

 

Rejestracja w KRS

 

32. Po upływie 14 dni od daty wysłania informacji o Sukcesie Prospektu, o której mowa w § 6 ust. 25, a w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 6 ust. 29 po doręczeniu oświadczeń o objęciu udziałów przez Aktualnych Udziałowców, Administrator w terminie 3 dni wysyła Pomysłodawcy na podany w procesie rejestracji adres e-mail formularze następujących dokumentów:
a. lista Wspólników,
b. oświadczenie członków zarządu spółki Pomysłodawcy o wniesieniu wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego,
c. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.
33. W sytuacji gdy Sukces Prospektu powodował będzie, iż kapitał zakładowy Spółki Pomysłodawcy przewyższy kwotę 500.000 złotych, a wspólników tej spółki będzie więcej niż dwudziestu pięciu, Pomysłodawca, w terminie 14 dni od dnia przesłania formularzy dokumentów, o których mowa w poprzednim ustępie zobowiązany jest do zmiany umowy spółki i ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz przesłania w tym terminie kopii dokumentów złożonych w celu zarejestrowania wskazanych organów w KRS. Pomysłodawca może skorzystać z usług Administratora w zakresie obsługi prawnej procesu zmiany umowy spółki i dopełnienia czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. Szczegółowe warunki współpracy, w tym cena usług, w omawianym zakresie ustalane są indywidualnie po skontaktowaniu się z pracownikiem Centrum Wsparcia Klienta.
34. Pomysłodawca zobowiązuje się do przesłania Administratorowi przesyłką poleconą w terminie 7 dni od dnia przesłania formularzy dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 32 oryginałów następujących dokumentów, sporządzonych według wzorów Administratora:
a. uchwały zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego,
b. listy Wspólników Spółki Pomysłodawcy opatrzonej podpisami wszystkich członków zarządu Spółki Pomysłodawcy,
c. oświadczenia członków zarządu spółki Pomysłodawcy o wniesieniu wkładów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego,
d. pełnomocnictwa do złożenia wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego udzielonego wskazanemu przez Administratora adwokatowi lub radcy prawnemu.
35. Niedopełnienie przez Pomysłodawcę obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 33 lub 34 powoduje skutki równoznaczne z zablokowaniem konta Pomysłodawcy, które zostały określone w § 6 ust. 17.
36. Administrator w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 34 lit. a-d:
a. składa do właściwego Sądu Rejestrowego wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pomysłodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym rejestrację Wspólników podlegających wpisowi w KRS;
b. przekazuje Pomysłodawcy, w drodze przelewu bankowego, równowartość w PLN środków wpłaconych tytułem wkładu na kapitał zakładowy Spółki Pomysłodawcy;
c. przekazuje Pomysłodawcy dokumentację Spółki Pomysłodawcy związaną z obsługą procesu podwyższenia kapitału zakładowego.

§7 Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby Serwis funkcjonował sprawnie, Konta Użytkowników były właściwe chronione, a w Serwisie nie znajdowały się nieodpowiednie treści.
 2. Administrator nie jest stroną Umów zawieranych między Inwestorami (Wspólnikami), a Pomysłodawcami i nie odpowiada za zobowiązania Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega, że ze względu na konieczność prac technicznych, w Serwisie sporadycznie mogą występować zakłócenia uniemożliwiające zawarcie Umowy między Inwestorem a Pomysłodawcą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. utrudnienia w pracy Serwisu, bądź niedostępność niektórych funkcji Serwisu, spowodowane niewłaściwą konfiguracją techniczną urządzeń wykorzystywanych przez Użytkownika do łączenia się z Serwisem lub awariami sieci teleinformatycznej lub energetycznej;
  2. szkody wyrządzone Użytkownikowi przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Użytkownika w wyniku nieostrożnych działań Użytkownika (np. w sytuacji, gdy Użytkownik nie utrzymał w tajemnicy hasła zabezpieczającego Konto lub nie wylogował się ze swojego Konta) oraz szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie Konta przez Użytkownika;
  3. treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
  4. szkody powstałe w wyniku sprzecznych z prawem działań Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Prospektu z Serwisu jeżeli poweźmie wiadomość, że Prospekt narusza czyjeś prawa autorskie lub majątkowe bądź jeżeli realizacja Prospektu doprowadzi do podjęcia działań niezgodnych z obowiązującym prawem. W przypadku usunięcia Prospektu Inwestorzy (Wspólnicy) otrzymają zwrot środków wpłaconych tytułem wkładu na kapitał zakładowy Spółki Pomysłodawcy, na zasadach opisanych w §6 pkt. 17. Zwrot środków nie jest możliwy po złożeniu wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w §6 ust. 36 lit. a.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 7. Zabronione jest zawieranie transakcji przystąpienia do Spółki Pomysłodawcy oraz objęcia w niej udziałów objętych Prospektem poza Serwisem. W przypadku przekroczenia wskazanego zakazu strony transakcji, o której mowa w zdaniu poprzednim zapłacą solidarnie na rzecz Administratora karę umowną w wysokości 100.000 ( sto tysięcy 00/100) złotych. Jeżeli szkoda poniesiona przez Administratora przewyższa wysokość zastrzeżonej kary, może on dochodzić pozostałej części odszkodowania.  
 8. W przypadku udostępnienia przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, usług oferowanych przez osoby trzecie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację usług przez te podmioty.  

§8 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy reklamacja będzie dotyczyć szczególnie skomplikowanej kwestii. Użytkownik zostanie o fakcie wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Administrator zastrzega, że reklamacje, które zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu powinny zostać skierowane do Pomysłodawcy nie będą rozpatrywane.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.wspolnicy.pl/pl/doc/regulamin Wersją obowiązującą Regulaminu jest zawsze wersja dostępna pod wyżej wymienionym adresem.

 2. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników drogą mailową z 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu.

 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkowników drogą mailową o zamiarze wprowadzenia zmian oraz udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje brzmienia nowej wersji Regulaminu obowiązany jest poinformować Administratora o tym fakcie. Konto Użytkownika przestanie być aktywne w pierwszym dniu obowiązywania znowelizowanej wersji Regulaminu.

 6. Pomysłodawca w przypadku Sukcesu Prospektu wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczenie na własnej stronie internetowej logo Administratora wraz z adnotacją: „Środki na projekt zostały zebrane na wspólnicy.pl” o wielkości nie mniejszej niż 200 pikseli X 150 pikseli w celach marketingowych, przez okres 12 miesięcy od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pomysłodawcy, o którym mowa w § 6 ust. 36 lit. a lub § 6 ust. 64 lit. a.

 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych.

 8. W przypadku niezbędności przedłożenia Administratorowi dokumentów urzędowych, sporządzonych w języku obcym powinny one zostać doręczone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

 9. Do określenia sądów właściwych do rozstrzygania sporów wynikających z umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.